Δημήτριος Γ. Γουλής, ενδοκρινολόγος

Διδακτορική διατριβή
Stacks Image 193
Διδακτορική διατριβή

1995 - 1999

Εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή, με το βαθμό «Άριστα», στα γνωστικά πεδία της Ενδοκρινολογίας, της Ογκολογίας και της Ιατρικής Πληροφορικής. Η μελέτη με τον τίτλο «Αναπαράσταση γνώσης με μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη στήριξη αποφάσεων στην Ενδοκρινολογία και την Ογκολογία» έγινε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Α. Βρίτσιου.

1994 - 2000

Στο γενικό μέρος της διατριβής γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική και στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στην κλινική πράξη. Στο ειδικό μέρος προτείνεται μια νέα μέθοδος αναπαράστασης της ιατρικής γνώσης, της οποίας παρέχεται το θεωρητικό υπόβαθρο, η εγκατάσταση σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και η εκτίμησή της.